โรงพยาบาลอุดรธานี:: หน้าแรก / โรงพยาบาลอุดรธานี
วันที่ 29 พ.ค 2554 00:06:09 / เปิดอ่าน 11490 ครั้ง


ข้อมูลติดต่อ
ชื่อ : ฝายการเจาหนาที่ ชั้น 5 อาคาร
ผูปวยนอก โรงพยาบาลอุดรธานี
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
Fax :
E-mail :

รายละเอียด
โรงพยาบาลอุดรธานี
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว โรงพยาบาลอุดรธานี
.……………………………………………
ดวยโรงพยาบาลอุดรธานี มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล,
เจาพนักงานธุรการ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ใหไปติดตอขอใบสมัครดวยตนเอง โดยแตงกาย
สุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเปนสุภาพชน นําเอาเอกสารสมัครงานพรอมฉบับจริงมาให
ครบมิฉะนั้นจะไมไดรับสิทธิในการกรอกใบสมัคร ติดตอและยื่นใบสมัครที่ ฝายการเจาหนาที่ ชั้น 5 อาคาร
ผูปวยนอก โรงพยาบาลอุดรธานี ตั้งแตวันที่ 23 พฤษภาคม ๒๕๕4 – วันที่ 3 มิถุนายน ๒๕๕4 ในวันและ
เวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.udh.go.th/news/upload/4128/19929.pdfคำค้นหา : เจ้าพนักงานธุรการ   


โพสโดย : โรงพยาบาลอุดรธานี 67 เดือนที่แล้ว โทร. --

งานแนะนำ :: งานราชการ งานราชการเปิดสอบวันนี้