หางานอุดรธานี

Udon-job.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน ประกาศขายสินค้า ฟรี

  • อบจ.ปทุมธานี
  • 25 เม.ย 2557
  • 5,697
Advertisement

ประกาศ  อบจ.ปทุมธานี รับสมัครผู้ช่วยครู จำนวน 10 ตำแหน่ง 59 อัตรา  รับสมัครวันที่ 21-30 เมษายน 2557 นี้

เรียงเรียงโดย  www.udon-job.com 

๑. ตาแหน่งที่ดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 10 ตาแหน่ง รวม 59 อัตรา คือ
1.1.1 ตาแหน่งผู้ช่วยครู
- วิชาเอกปฐมวัย จานวน ...........................3 อัตรา
- วิชาเอกภาษาไทย จานวน .......................7 อัตรา
- วิชาเอกคณิตศาสตร์ จานวน...................... 5 อัตรา
- วิชาเอกภาษาอังกฤษ จานวน........................7 อัตรา
- วิชาเอกเกษตรกรรม จานวน...........................1 อัตรา
- วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จานวน ......................3 อัตรา
- วิชาเอกบรรณารักษ์ จานวน .....................1 อัตรา
- วิชาเอกเคมี จานวน ................................1 อัตรา
- วิชาเอกชีววิทยา จานวน ...............................1 อัตรา
- วิชาเอกฟิสิกส์ จานวน ................................1 อัตรา
- วิชาเอกสังคมศึกษา จานวน.............................. 3 อัตรา
- วิชาเอกพลศึกษา จานวน ..........................2 อัตรา
- วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จานวน..................... 2 อัตรา
- วิชาเอกอุตสาหกรรม จานวน..................... 1 อัตรา
- วิชาเอกภาษาญี่ปุุน จานวน..................... 1 อัตรา
- วิชาเอกภาษาจีน จานวน .................1 อัตรา
- วิชาเอกแนะแนว จานวน .......................1 อัตรา
- วิชาเอกคีตศิลป์ไทย จานวน ....................1 อัตรา
- วิชาเอกสุขศึกษา จานวน....................................1 อัตรา
1.1.2 ตาแหน่งผู้ช่วยบรรณารักษ์.......................... จานวน 2 อัตรา
1.1.3 ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จานวน....................... 3 อัตรา
1.1.4 ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จานวน............... 3 อัตรา
1.1.5 ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน ................1 อัตรา
1.1.6 ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน.............. 1 อัตรา
1.1.7 ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จานวน .........2 อัตรา
1.1.8 ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จานวน .............1 อัตรา
1.1.9 ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน...........................2 อัตรา
1.1.10 ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จานวน ............1 อัตรา
1.2 พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 ตาแหน่ง รวม 3 อัตรา คือ
1) ตาแหน่งคนงานทั่วไป จานวน .................................3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสรรหาและเลือกสรร
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
กาหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครด้วยตนเองที่กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ชั้น ๔) ถนนปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว ตาบลบ้านฉาง อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 21 30 เมษายน 2557 ในวันและเวลาราชการ
ค่าธรรมเนียมการสมัครสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครสรรหาและเลือกสรรฯ ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ จานวน ๑๐๐ บาท
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกาหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรฯ ให้ทราบก่อนวันดาเนินการสรรหาและเลือกสรรไม่น้อยกว่า ๕ วันทาการ โดยปิดประกาศไว้ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๙๗๕๘๙๔๐ ๘ ต่อ ๔๑๐ ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็ปไซด์ www.pathumpao.go.th และให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องไปตรวจดูรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรฯ เอง
กาหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร
(๑) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
(๒) สอบข้อเขียน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
(๓) สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ
8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 โดยปิดประกาศไว้ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๙๗๕๘๙๔๐ ๘ ต่อ ๔๑๐ ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.pathumpao.go.th
Advertisement

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ : อบจ.ปทุมธานี
ที่อยู่ : รับสมัครครูผู้ช่วย 10 ตำแหน่ง 59 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
เบอร์โทร :
Fax :
E-mail :

คำที่เกี่ยวข้อง

อบจ.ปทุมธานี ตำแหน่งว่าง

แสดงความเห็น

ใช้เวลาประมวลผล : 0.0535 วินาที