หางานอุดรธานี

Udon-job.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน ประกาศขายสินค้า ฟรี

  • อบต.นาไหม
  • 26 พ.ค 2557
  • 3,334
Advertisement
อบต.นาไหม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลนาไหม อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบล จานวน 8 ตาแหน่ง 8 อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาไหม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบล ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาไหม ลงวันที่ ๒ เมษายน 2557 นั้น
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลนาไหม ได้ดาเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบล ครบตามระยะเวลาที่กาหนดแล้ว
อาศัยอานาจตามข้อ 8.4 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบล พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 12 กันยายน 2555 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบล รายละเอียดตามภาคผนวก ที่แนบท้ายประกาศฯ

Advertisement

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ : อบต.นาไหม
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
Fax :
E-mail :

คำที่เกี่ยวข้อง

อบต.นาไหม

แสดงความเห็น

ใช้เวลาประมวลผล : 0.0673 วินาที