หางานอุดรธานี

Udon-job.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน ประกาศขายสินค้า ฟรี

  • อบต.แพรกษา จ.สมุทรป
  • 27 พ.ค 2557
  • 1,773
Advertisement
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
***************************


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2556 - 2559)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 และ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา ได้แก่

1.1.1 ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา

1.1.1 คนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

2. รายละเอียดตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ภาคผนวก ก.)
3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานส่วนตำบล

(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

(7) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ภาคผนวก ก.)/4. วัน เวลา...
- 2 -
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 พฤษภาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2703-7901-2 ต่อ 107 หรือทางเว็บไซต์ www.preaksa.net
5. เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

5.1 สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง จำนวน 1 ฉบับ

5.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 รูป (เขียนชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่จะสมัครหลังรูปให้เรียบร้อย)
5.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

5.5 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนด โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ

5.6 เอกสารอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล ฯลฯ
6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร

- ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งละ 100.- บาท
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วันเวลา และสถานที่เข้ารับการเลือกสรร ในวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และทางเว็บไซต์www.preaksa.net

8. การประกาศวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา จะประกาศวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร ในวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และทางเว็บไซต์ www.preaksa.net
9. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร

จะดำเนินการเลือกสรรโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
๑0. เกณฑ์การตัดสิน

การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผ่านการเลือกสรรได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๑1. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และทางเว็บไซต์ www.preaksa.netโดยเรียงตามลำดับที่จากผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ
Advertisement

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ : อบต.แพรกษา จ.สมุทรปราการ
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
Fax :
E-mail :

คำที่เกี่ยวข้อง

อบต.แพรกษา จ.สมุทรปราการ

แสดงความเห็น

ใช้เวลาประมวลผล : 0.0519 วินาที