หางานอุดรธานี

Udon-job.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน ประกาศขายสินค้า ฟรี

  • onepointstudio
  • 05 มิ.ย 2557
  • 2,004
Advertisement
OnePiont Interior จ.อุดรธานี เปดรับสมัครงาน : 2 ตําแหนง
ตําแหนง : Interior (ออกแบบภายใน)
เงินเดือน : ตามความสามารถ
สถานที่ทํางาน : จ.อุดรธานี
คุณสมบัติของผูสมัคร
1. วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปตยกรรมภายใน
2. มีประสบการณในการทํางาน จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. สามารถใชคอมพิวเตอรไดดี : Auto Cad, 3ds Max, Sketch up, Photoshop,
MS Office
4. มีความสามารถในการทําแบบ Present, พัฒนาแบบราง ตลอดจนถึงแบบกอสราง
5. มีความคิดสรางสรรค และรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
6. มีมนุษยสัมพันธตอเพื่อนรวมงานดี และตรงตอเวลา
>> สามารถเข้าดูผลงานและรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท ได้ที่ https://www.facebook.com/nAriZdesign3D

สงประวัติและผลงาน มาที่ auntieaunz@gmail.com หรือโทร 084-085-5000
ติดตอ คุณพีช
Advertisement

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ :คุณพีช
ที่อยู่ : 499/8 ม.7 ต.หมากแข้ง อ.เมือง
เบอร์โทร :084-085-5000
Fax : -
E-mail : auntieaunz@gmail.com

คำที่เกี่ยวข้อง

บริษัท OnePiont Interior

แสดงความเห็น

ใช้เวลาประมวลผล : 0.3277 วินาที