หางานอุดรธานี

Udon-job.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน ประกาศขายสินค้า ฟรี

  • เทศบาลตำบลหนองหว้า
  • 09 มิ.ย 2557
  • 4,992
Advertisement

 เทศบาลตำบลหนองหว้า  เปิดสอบพนักงานเทศบาล ( อ.กุมภวา จ.อุดรธานี ) 7 ตำแหน่ง รับสมัคร 28 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2557 นี้

ด้วย เทศบาลตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี (ก.ท.จ.อุดรธานี) ในการประชุมครั้งที่ ๔ /๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลตามรายละเอียด


ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒
๑) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา
๒) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ อัตรา
๓) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน ๑ อัตรา
๔) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา
๕) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา

๒. สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๓
๑) นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
๒) นิติกร จำนวน ๑ อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม ถึง วันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒ ๙๑๐๐๖๑ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongwa.go.th และมีสิทธิสมัครสอบได้เพียง ๑ ตำแหน่งเท่านั้น (คู่มือสมัครสอบและใบสมัครฯ ราคาชุดละ ๕๐ บาท)

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตามอัตรา ดังนี้
(๑) ตำแหน่ง ระดับ ๒ ค่าธรรมเนีบม ๑๐๐ บาท
(๒) ตำแหน่ง ระดับ ๓ ค่าธรรมเนียม ๒๐๐ บาท

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ตารางสอบ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
เทศบาลตำบลหนองหว้า จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตารางสอบ สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหว้า สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด โดยสามารถตรวจสอบได้ทางเว็ปไซต์ www. nongwa.go.th

 ---- รายละเอียดการรับสมัคร ------ 

ข้อมูลจาก สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหว้า

http://nongwa.go.th/images/contact/map_img-209.jpg
ถนนกุดจิก-หนองอุดม ตำบลหนองหว้า
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41110
โทรศัพท์ : 042-910-061
โทรสาร : 042-910-061

Advertisement

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ : เทศบาลตำบลหนองหว้า
ที่อยู่ : อ.กุมภวา จ.อุดรธานี
เบอร์โทร :
Fax :
E-mail :

แสดงความเห็น

ใช้เวลาประมวลผล : 0.0594 วินาที