หางานอุดรธานี

Udon-job.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน ประกาศขายสินค้า ฟรี

  • องค์การบริหารส่วนตำบ
  • 28 ก.ค 2557
  • 4,453
Advertisement

ประกาศ  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง  อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรการพนักงานจังหวัดอุดรธานี ( ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี ) ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีมติให้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ตามตำแหน่งและิัตราที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงขอความเห็นชอบ จึงได้ทำการ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล (ข้าราชการ) ดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง ๑๐ อัตรา


โดยสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๑ จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ
๑. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ๑ จำนวน ๑ อัตรา

สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๒ จำนวน ๒ ตำแหน่ง คือ
๑. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ๒ จำนวน ๑ อัตรา
๒. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒ จำนวน ๑ อัตรา

สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๓ จำนวน ๗ ตำแหน่ง คือ
๑. ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ๓ จำนวน ๑ อัตรา
๒. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๓ จำนวน ๑ อัตรา
๓. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา
๔. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน ๑ อัตรา
๕. ตำแหน่ง บุคลากร จำนวน ๑ อัตรา
๖. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
๗. ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๑ อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
ผู้ใดที่มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครสอบแข่งขันด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐

เอกสารเพิ่มเติม

เอกสารประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล 

-  ผนวก.ก 

-  ผนวก.ข 


ขอบคุณข้อมูลจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
เว็บไซต์ http://www.bandung.go.th

Advertisement

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ้านดุง
ที่อยู่ : อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
เบอร์โทร :
Fax :
E-mail :

แสดงความเห็น

ใช้เวลาประมวลผล : 0.0688 วินาที