หางานอุดรธานี

Udon-job.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน ประกาศขายสินค้า ฟรี

  • ประกาศ
  • 31 ก.ค 2557
  • 3,688
Advertisement

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้น  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี) ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีมติให้ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑๑ ตำแหน่ง ๑๑ อัตรา ดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
๑.๑ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๑ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ประกอบด้วย
(๑) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา
(๒) ช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๒ จำนวน ๗ ตำแหน่ง ประกอบด้วย
(๑) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา
(๒) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ อัตรา
(๓) เจ้าพนักงานเกษตร จำนวน ๑ อัตรา
(๔) เจ้าพนักงานประปา จำนวน ๑ อัตรา
(๕) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน ๑ อัตรา
(๖) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา
(๗) นายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา
๑.๓ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๓ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ประกอบด้วย
(๑) นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
(๒) บุคลากร จำนวน ๑ อัตรา


/ลักษณะ...
๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง รายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติ แนบท้ายประกาศนี้

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครสอบ
-ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ๑ จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คือ อันดับ ท.๑ ขั้น ๗,๖๔๐ บาท
-ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ๒ จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ดังนี้
(๑) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) /อนุปริญญา ๒ ปี จะได้รับ เงินเดือน อันดับ ท.๒ ขั้น ๘,๘๐๐ บาท
(๒) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะได้รับเงินเดือน อันดับ ท.๒
ขั้น ๙,๓๓๐ บาท
-ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ๓ จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี) จะได้รับเงินเดือน อันดับ ท.๓ ขั้น ๑๑,๘๖๐ บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) และสามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดได้ทาง เว็บไซด์ www.sangpaen.com หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๔๒๙๑ ๐๐๗๙

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
๗.๑ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วันเวลา สถานที่สอบ ตารางสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี หรือสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซด์ http://www.sangpaen.com


ขอบคุณข้อมูลจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้น
ตำบล สร้างแป้น อำเภอ เพ็ญ จังหวัด อุดรธานี 41150
042 910 079

Advertisement

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างแป้น
ตำบล สร้างแป้น อำเภอ เพ็ญ จังหวัด อุดรธานี 41150
042 910 079

แสดงความเห็น

ใช้เวลาประมวลผล : 0.0537 วินาที