หางานอุดรธานี

Udon-job.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน ประกาศขายสินค้า ฟรี

  • มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
  • 24 ต.ค 2557
  • 2,035
Advertisement
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยลักษณะชั่วคราว ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน ๗ อัตรา สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
อุดรธานี
๑. คุณสมบัติทั่วไป
มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ ๑๒ แห่งระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
๒.๑ ตําแหน่งอาจารย์ ประจําสาขาการจัดการโลจิสติกส์ จํานวน ๓ อัตรา
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขา การจัดการโลจิสติกส์ Supply
Chain จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ไม่ติดภาระการเรียน)
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนและคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงาน
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ
- มีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้ดี
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
- สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
๒.๒ ตําแหน่งอาจารย์ ประจําสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จํานวน ๑ อัตรา
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ไม่ติดภาระการเรียน)
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนและคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงาน
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ
- มีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้ดี
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
- สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ - ๒ -
๒.๓ ตําแหน่งอาจารย์ประจําสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จํานวน ๓ อัตรา
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาบริหาร
ธุรกิจ เท่านั้น
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ
- มีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้ดี
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
- สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
Advertisement

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ :มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
ที่อยู่ :อาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ชั้น ๑ ถนนมุขมนตรี
ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
เบอร์โทร :
Fax :
E-mail :

คำที่เกี่ยวข้อง

แสดงความเห็น

ใช้เวลาประมวลผล : 0.0554 วินาที