หางานอุดรธานี

Udon-job.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน ประกาศขายสินค้า ฟรี

  • อบจ.ระยอง
  • 14 ธ.ค 2557
  • 5,660
Advertisement

ประกาศ  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๓๐ ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น ๑๐๓ อัตรา
http://www.udon-job.com/upload/605a168880c1aa4c8f737bdcb91d2b70.png
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ (๑) แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๓๐ ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น ๑๐๓ อัตรา ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

ก. พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๒๓ ตำแหน่ง รวม ๖๐ อัตรา ประกอบด้วย
๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน ๓ อัตรา
๒. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา
๓. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๓ อัตรา
๔. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
๕. ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา
๖. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน ๗ อัตรา
๗. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
๘. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๓ อัตรา
๙. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานโภชนาการ จำนวน ๑ อัตรา
๑๐. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ อัตรา
๑๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน ๓ อัตรา
๑๒. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน ๒ อัตรา
๑๓. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน ๑ อัตรา
๑๔. ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน ๒ อัตรา
๑๕. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๒ อัตรา
๑๖. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๖ อัตรา
๑๗. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน ๓ อัตรา
๑๘. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน ๑ อัตรา
๑๙. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน ๑ อัตรา
๒๐. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ จำนวน ๒ อัตรา
๒๑. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์มินิบัส จำนวน ๒ อัตรา
๒๒. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๐ อัตรา
๒๓. ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่วยชีวิตคน จำนวน ๒ อัตรา

ข. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๗ ตำแหน่ง รวม ๔๓ อัตรา ประกอบด้วย
๑. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน ๑ อัตรา
๒. ตำแหน่ง คนงานเกษตร จำนวน ๒ อัตรา
๓. ตำแหน่ง คนงานประจำรถยนต์ปรับอากาศ จำนวน ๑ อัตรา
๔. ตำแหน่ง คนงานประจำสนามกีฬา จ.ระยอง จำนวน ๔ อัตรา
๕. ตำแหน่ง คนงานซ่อมแซมถนน จำนวน ๑๒ อัตรา
๖. ตำแหน่ง นักการ จำนวน ๑๒ อัตรา
๗. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก จำนวน ๑๑ อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง (ชั้น 8) ตั้งแต่วันที่ 16 26 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้สามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 3861 7430 ต่อ 711

 รายละเอียดเพิ่มเติม 


ข้อมูลจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เลขที่ 140 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
สอบถามโทร : 0 3861 7430 ต่อ 711

Advertisement

ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เลขที่ 140 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
สอบถามโทร : 0 3861 7430 ต่อ 711

แสดงความเห็น

ใช้เวลาประมวลผล : 0.0722 วินาที