หางานอุดรธานี

Udon-job.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน ประกาศขายสินค้า ฟรี

  • ก.พ.ทบทวน
  • 16 มี.ค 2558
  • 1,413
Advertisement

การทบทวนการกาหนดเงื่อนไข กรณีการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งถัดไปได้ ต่อเมื่อมีระยะเวลาห่างจากวันที่สอบครั้งก่อนไม่น้อยกว่า 150 วัน หรือตามที่ ก.พ. กาหนด
ด้วยมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการที่สานักงาน ก.พ. กาหนดเงื่อนไขว่า ผู้ใดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ผ่าน ผู้นั้นจะมีสิทธิสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปครั้งถัดไปได้ ต่อเมื่อมีระยะเวลาห่างจากวันที่สอบครั้งก่อนไม่น้อยกว่า 150 วัน หรือตามที่ ก.พ. กาหนด ซึ่งได้กาหนดไว้ในหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ขณะนี้สานักงาน ก.พ. กาลังพิจารณาทบทวนเงื่อนไขดังกล่าว หากผลการพิจารณาเป็นประการใด จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

http://www.udon-job.com/upload/5c95d1e37cf3196f68ef84fc7e84cbcb.png
เรื่องราวเป็นอย่างไรเราจะแจ้งให้ทราบต่อไป

Advertisement

ข้อมูลการติดต่อ

ก.พ.ทบทวน กรณีการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งถัดไปได้ ต่อเมื่อมีระยะเวลาห่างจากวันที่สอบครั้งก่อนไม่น้อยกว่า 150 วัน

คำที่เกี่ยวข้อง

เปิดสอบกพ58 เปิดสอบกพ58

แสดงความเห็น

ใช้เวลาประมวลผล : 0.0405 วินาที