หางานอุดรธานี

Udon-job.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน ประกาศขายสินค้า ฟรี

  • สำนักงานสาธารณสุขจัง
  • 06 ก.ค 2558
  • 7,413
Advertisement

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยรับสมัครตำแหน่งดังต่อไปนี้

http://korpor.udon-job.com/wp-content/uploads/2015/01/kkla1.png
1.พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 6 อัตรา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2.นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 6 อัตรา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์

3.นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมเคราะห์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิตติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา หรือทางแพทย์แผนจีน


4.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

5.เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 14 อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังกล่าว

6.เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 3 อัตรา
1. ได้รับประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน หรือประกาศนียบัตรสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษาวิชาสามัญหรือเทียบเท่า
2.ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน

7.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา
1.ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

8.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
1. ได้รับประกาศนียบัตรทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธาณสุข

9.เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 3 อัตรา
1. ได้รับประกาศนียบัตร ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ เวชระเบียน
2.ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงเวชระเบียน

10.โภชนากร จำนวน 1 อัตรา
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

11.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด เลขานุการ หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่ง
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสานักงาน หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่ง

12.เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสานักงาน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสานักงาน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

13.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด การตลาด เลขานุการ การโรงแรม/ธุรกิจโรงแรม บริหารงานธุรการสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ พาณิชย์ศิลป์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
2.ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าทางนี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด การตลาด เลขานุการ การโรงแรม/ธุรกิจโรงแรม บริหารงานธุรการสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ พาณิชย์ศิลป์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

14.ผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
1.มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2.เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับที่ 1 ด้านช่างสาขาทั่วๆไป เช่น ไม้ ปูน อิฐ เชื่อม เป็นต้น หรือ
3.มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

15.พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ

16.พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ

17.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าด้านนี้ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

18.พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

19.พนักงานบริการ จำนวน 5 อัตรา
1.มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหรือ
2.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ 3.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชการ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม การประชาสัมพันธ์ ทางช่างยนต์เทคนิค วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติวัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ถึง 10 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และทาง www.nptho.moph.go.th

 รายละเอียดเพิ่มเติม 

Advertisement

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2558

แสดงความเห็น

ใช้เวลาประมวลผล : 0.0470 วินาที