หางานอุดรธานี

Udon-job.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน ประกาศขายสินค้า ฟรี

  • เปิดสอบ สัสดี
  • 23 ม.ค 2556
  • 6,669
Advertisement
ศูนย์การทหารราบเปิดสอบทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการ 200 อัตรา 13 - 31 มกราคม 2556

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก Update!! กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบ สัสดี 100 อัตรา!! 13 ธค 2555-24 กพ 2556 สมัคร สัสดี 56 สมัครสอบ สัสดี 2556
เรื่อง การรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี
ประจำปีงบประมาณ 2556

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น
สิบตรีประจำการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเสมียนสัสดีอำเภอ
และจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร จำนวน 100 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร Update!! กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบ สัสดี 100 อัตรา!! 13 ธค 2555-24 กพ 2556 สมัคร สัสดี 56 สมัครสอบ สัสดี 2556
๑.๑ เพศชาย อายุ ระหว่าง ๑๘ – ๓๐ ปี(เกิดปี พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๓๘)
๑.๒ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑.๒.๑ สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
๑.๒.๒ เข้ารับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
(ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนำปลดหรือขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด)
๑.๓ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)
๑.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๑.๕ มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน
ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
๑.๖ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร
๑.๗ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎ กระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในมาตราแห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ โดยมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ ซม. ขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ ๗๖ ซม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ าหนักตัวตั้งแต่ ๔๘ กก. ขึ้นไป
๑.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา
๑.๙ ไม่อยู่ในสมณเพศ
๑.๑๐ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำ พิพากษาของศาล ในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
๑.๑๑ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
๑.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
๑.๑๓ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือเข้ารับราชการมาก่อน
๑.๑๔ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษหรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
๑.๑๕ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.๑๖ ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด

กำหนดการ Update!! กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบ สัสดี 100 อัตรา!! 13 ธค 2555-24 กพ 2556 สมัคร สัสดี 56 สมัครสอบ สัสดี 2556
การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัครทางไปรษณีย์ ( ไม่มีการจำหน่าย )
การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ชุดละ ๑๐๐.- บาท
- ส่วนภูมิภาค วันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๕ – ๑๓ ก.พ.๕๖
- กรมยุทธศึกษาทหารบก ตั้งแต่ วันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๕ – ๑๕ ก.พ.๕๖ เว้นวันหยุดราชการ
- กรมยุทธศึกษาทหารบก ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ – ๒๔ ก.พ.๕๖ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การรับสมัคร Update!! กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบ สัสดี 100 อัตรา!! 13 ธค 2555-24 กพ 2556 สมัคร สัสดี 56 สมัครสอบ สัสดี 2556
การรับสมัครส่วนภูมิภาค ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ค่าสมัครสอบ ๑๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ณ กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๒ ม.ค.๕๖
- ณ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๒๕ ม.ค.๕๖
- ณ กองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ม.ค. – ๑ ก.พ.๕๖
- ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๔ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๔ ก.พ.๕๖
- ณ กองทัพภาคที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๑ ก.พ.๕๖
- ณ จังหวัดทหารบกชุมพร จังหวัดชุมพร วันที่ ๑๓ ก.พ.๕๖
การรับสมัครส่วนกลาง ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ – ๒๔ ก.พ.๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบคัดเลือกภาควิชาการ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มี.ค.๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันเสาร์ที่ ๑๖ มี.ค.๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก Update!! กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบ สัสดี 100 อัตรา!! 13 ธค 2555-24 กพ 2556 สมัคร สัสดี 56 สมัครสอบ สัสดี 2556
Advertisement

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ :
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
Fax :
E-mail :

คำที่เกี่ยวข้อง

เปิดสอบ สัสดี

แสดงความเห็น

ใช้เวลาประมวลผล : 0.0405 วินาที