หางานอุดรธานี

Udon-job.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน ประกาศขายสินค้า ฟรี

  • โรงเรียนยางโกนวิทย์
  • 13 ก.พ 2556
  • 5,967
Advertisement

ด้วย โรงเรียนยางโกนวิทย์ เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ตำแหน่งที่เปิดรับ :
- ตำแหน่ง ครูผู้สอน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัคร ขอและยืนใบสมัครดวยตนเอง ไดที่โรงเรียนยงโกนวิทย ตําบล
หนองหัวคู อําเภอบานผือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จังหวัด่
อุดรธานี ตั้งแตวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันและ
เวลาราชการ
- โรงเรียนยางโกนวิทย์ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนยางโกนวิทย์
รายละเอียดการรับสมัครที่   ดาวน์โหลด  
Advertisement

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ : โรงเรียนยางโกนวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ที่อยู่ : ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
เบอร์โทร :
Fax :
E-mail :

แสดงความเห็น

ใช้เวลาประมวลผล : 0.0575 วินาที